ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 67
จังหวัดกำแพงเพชร
10 พ.ย. 60 กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที ครั้งที่ 67
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา
06 ต.ค. 60 ถึง 06 ก.ย. 60 กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายศรีเวียงชัย ครั้งที่ 67
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ฝ่ายวิชาการ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน
05 ต.ค. 60 ถึง 05 ก.ย. 60 อบรมโรงเรียนคุ้มครองเด็กที่ ดรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ
02 ต.ค. 60 กำหนดส่งไฟล์พร้อมรูปเล่ม ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ วิชาการ ฝ่ายทะเบียนวัดผล
29 ก.ย. 60 กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2560
วิชาการ
27 ก.ย. 60 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน 1/2560 ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ครั้งที่ 2
สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ วิชาการ ฝ่ายวัดผล
25 ก.ย. 60 ถึง 26 ก.ย. 60 นักเรียนประถมและมัธยมลงสอบซ่อม/แก้ไข ปลายภาค 1/2560
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ วิชาการ ฝ่ายวัดผล
22 ก.ย. 60 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน 1/2560 ระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ ครูวิชาการ วิชาการช่วงชั้น คณะครูทุกคน
18 ก.ย. 60 ถึง 20 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่1/2560
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ ครูวิชาการ วิชาการช่วงชั้น คณะครูทุกคน
15 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 1/2560 ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ วิชาการ โรงเรียนและวิชาการช่วงชั้น
14 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ วิชาการ โรงเรียนและวิชาการช่วงชั้น
12 ก.ย. 60 ถึง 13 ก.ย. 60 การเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ symposiums academic
สพป.ลพ.2 ครูวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
09 ก.ย. 60 ถึง 09 ต.ค. 60 ส่งเล่มปพ.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาให้ฝ่ายบริหาร
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ วิชาการ ฝ่ายทะเบียนวัดผล
01 ก.ย. 60 ส่งคะแนนสอบกลางภาคเรียน 1/2560 ระดับมัธยมศึกษา
ครูวิชาการ ฝ่ายวัดผล
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 สัปดาห์การสอบวัดผลประเมินการอ่านออกเขียนได้ PISA ระดับชั้นมัธยมฯ ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ ครูวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู็ภาษาไทย
15 ส.ค. 60 รับคณะศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการขับเคลื่อน การอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ วิชาการ โรงเรียนและวิชาการช่วงชั้น
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / กิจกรรมวันอาเซียน / กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ แต่งกายประเทศในอาเซียน วิชาการโรรงเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
08 ส.ค. 60 รับคณะศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการขับเคลื่อ STEM EDUCATION
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ วิชาการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร
08 ส.ค. 60 รับคณะติดตามผลการดำเนินงานติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมการขาดเรียนประจำจากสพป.ลพ2
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ วิชาการครูและบุคลากร
08 ส.ค. 60 ถึง 09 ส.ค. 60 นักเรียนมัธยมศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม แก้ไข กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ วิชาการและหัวหน้าสายชั้น
07 ส.ค. 60 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียน 1/2560 ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ครูประจำวิชา
04 ส.ค. 60 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน วิชาการ
01 ส.ค. 60 ถึง 02 ส.ค. 60 สอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่1/2560
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ วิชาการช่วงชั้น
27 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาlสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว รัชกาลที่ 10
ชุดไทย สาระภาษาไทย
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
หอประชุมครูบาพรรณ โรงเรียนบ้านห้วยต้ม กลุ่มสาระภาษาไทย
25 ก.ค. 60 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ วิชาการ
18 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 การสอบวัดผลความรู็ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ วิชาการและสาระภาษาต่างประเทศ
14 ก.ค. 60 การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาภาษาอังกฤษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2
20 มิ.ย. 60 ถึง 25 มิ.ย. 60 สัปดาห์การสอบวัดผลประเมินการอ่านออกเขียนได้ PISA ระดับชั้นมัธยมฯ ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ สาระภาษาไทย
15 มิ.ย. 60 เข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย
สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2560
หอประชุมครูบาพรรณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ กิจการนักเรียน
29 พ.ค. 60 ถึง 02 มิ.ย. 60 ส่งแผนการสอน รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์