สีประจำโรงเรียน/คำขวัญ/ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
สีประจำโรงเรียน
 
ม่วง-ขาว
อักษรย่อของโรงเรียน
 
“ บ.ต.”
 
คำขวัญโรงเรียน
 
ศรัทธาครูบาวงศา          พัฒนาคุณธรรม
นำวิชาการ                        สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ปรัชญา
“ทนฺโต   เสฎโฐ   มนุสฺเสสุ”
ในหมู่มนุษย์  ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ