อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
“ผู้เรียนมีจิตอาสา และรับผิดชอบ”
 
เอกลักษณ์
“ศรัทธาคำสอนครูบา  รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น”