คณะผู้บริหาร

นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา