ข้อมูลผู้บริหาร

        ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
         โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
          ชื่อ  /  นามสกุล  นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน์                                
           เกิดวันที่  18  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2506   อายุ  57 ปี              
          ตำแหน่งหน้าที่หรือตำแหน่งงานในปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
          สถานที่ทำงาน  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ที่ตั้ง  เลขที่  9   หมู่  9   
          แขวง / ตำบล  นาทราย  เขต / อำเภอ  ลี้  จังหวัด  ลำพูน  รหัสไปรษณีย์  51110
          โทรศัพท์ที่ทำงาน  09 – 028 – 570-49, 05-397-990-3
          วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท                  สาขา  บริหารการศึกษา
          สังกัดหน่วยงาน     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  2
          สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
          บ้านเลขที่  8/1  หมู่ที่   9  ตรอก / ซอย  -   ถนน     -   แขวง/ตำบล ลี้
          เขต/อำเภอ  ลี้    จังหวัด  ลำพูน    รหัสไปรษณีย์  51110  โทรศัพท์บ้าน  -     
           โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 – 196 – 163 - 98 E-mail pra.05@hotmail.com
          ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน