สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกานต์รวี จันไกย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1858919
อีเมล์ : kanraveejk59@gmail.com
ที่อยู่ :
3 ม.16 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
เครื่องราช : ท.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ใบงานที่๔
2 ใบงานที่๕
3 ใบงานที่๓
4 ใบงานที่๒
5 ใบงานที่๑