สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวประกาย แสงสรทวีศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 095-4534191
อีเมล์ : prakai50131004@hotmail.com
ที่อยู่ :
177/1 ม.15 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ใบงานที่ ๔
2 ใบงานที่ ๕
3 ใบงานที่ ๓
4 ใบงาน PLC ๑-๒