สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประสงค์ ชุ่มอินทร์จักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0249978
อีเมล์ : prasong162507@gmail.com
ที่อยู่ :
26 ม.4 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
เครื่องราช : จักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ใบงานที่๔
2 ใบงานที่๕
3 ใบงานที่๓
4 ใบงานที่๒
5 ใบงานที่๑