สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสะเรียม นันทะวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 099-5217978
อีเมล์ : sariam.nantavijit09@gmail.com
ที่อยู่ :
177/1 ม.15 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
เครื่องราช : ต.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ใบงานที่๔
2 ใบงานที่ ๕
3 ใบงานที่ ๓
4 ใบงาน PLC ๑-๒