สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศุภชัย ปัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0872022257
อีเมล์ : padkaew@gmail.com
ที่อยู่ :
549/8 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
เครื่องราช : ต.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2542 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
2539 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
2535 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2555 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย-ครูชำนาญการ
2555 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ใบงานที่๔
2 ใบงานที่5
3 ใบงานที่3
4 ใบงานที่1-2