สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายดำรง วงค์ษาปัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลปศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-9180604
อีเมล์ : dumrong5675@gmail.com
ที่อยู่ :
36/1 ม.2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ใบงานที่๔
2 ใบงานที่5
3 ใบงานที่3
4 ใบงานที่1-2