สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเด่นดาว กุณามา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3649969
อีเมล์ : dendawmeaw@gmail.com
ที่อยู่ :
53 ม.6 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ใบงานที่๔
2 ใบงานที่๕
3 ใบงานที่๓
4 ใบงานที่๒
5 ใบงานที่๑