สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางยุพาพรรณ์ วงษ์วาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7085378
อีเมล์ : yupapunwongwan@gmail.com
ที่อยู่ :
17/1 ม.13 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏลำปาง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 โรงเรียนบ้านปางคาม อ.ปงมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 PLC สายชั้นป.4