สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปรียาภรณ์ จันหนิ้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : nan_preeyaporn@hotmail.com
ที่อยู่ :
130/1 หมู่ 8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง /วิทยาการคอมพิวเตอร์
2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2552-2554 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ครูผู้ช่วย
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปภัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน ครู คศ. 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
2 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 log book นางปรียาภรณ์ จันหนิ้ว
4 บล็อก รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ