สายชั้นอนุบาล 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0995366765
อีเมล์ : ladychai2560@gmail.com
ที่อยู่ :
97 ม.7 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Log book เกมการเล่นเชิงคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย