สายชั้นอนุบาล 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกมลเนตร อินทสระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0612454899
อีเมล์ : meaw3869@gmail.com
ที่อยู่ :
427/2 ม.1 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Log book เกมการเล่นเชิงคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย