สายชั้นอนุบาล 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พรวดี สว่างวินิตกุล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0857005256
อีเมล์ : pornwadee@gmail.com
ที่อยู่ :
473/1 ม.9 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล