สายชั้นอนุบาล 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : thidarat6614.doreme@gmail.com
ที่อยู่ :
-
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
2541 ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาปฐมวัย(เกียรตินิยมอันดับ2) สถาบันราชภัฏลำปาง
2547 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551 ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2541-2549 โรงเรียนบ้านบวก อ.ลี้ จ.ลำพูน ครู 1 ระดับ3
พ.ศ. 2549-2555 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ครูชำนาญการ
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การทำขนมกล้วยบวชชี
2 ใบงาน หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
3 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English camp for kids ⚘
4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รหัสหลักสูตร: 60012028-20
5 เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามผลการรขับเคลื่อนกระบวนการPLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครั้งที่1
6 กิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
7 นำนร.เข้าร่วมนำเสนอ Symposuim academy2017
8 เพจ รักษ์ภาษาไทย
9 วุ้นลำไยแสนอร่อย นร.ชั้นอ.2/6
10 ผลงานปีการศึกษา 2559
11 Log book เกมการเล่นเชิงคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
12 รายงานผลการจัดกิจกรรม หน่วยลำไยแสนอร่อย
13 เพจ เมนูง่ายๆทำได้ไม่ยาก
14 เพจแบ่งปันสื่อการสอน
15 Bloc เผยแพร่ผลงาน ครูธิดารัตน์