สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลภัสรดา จารุสิทธิกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0882667212
อีเมล์ : kruair24@gmail.com
ที่อยู่ :
206/2 ม.6 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาโท กศม. มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2552 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สาขา วิชาชีพครู
2547 ปริญญาตรี (วทบ.เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาปฐพีวิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 53-ปัจจุบัน รร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ครู ระดับ คศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Logbook ใบงานที่ ๕
2 Logbook ใบงานที่ ๔
3 Logbook ใบงานที่ ๓
4 Logbook ใบงานที่ ๒
5 Logbook ใบงานที่ ๑
6 ปก Logbook