สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอุมาพร ธาดาสันติพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0810219616
อีเมล์ : Umaporn.thada@gmail.com
ที่อยู่ :
15 ม.12 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล