สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : น.ส.รัชภรณ์ สิงห์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0899505721
อีเมล์ : Porranim@gmail.com
ที่อยู่ :
159 ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ / การประถมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนบ้านแม่ตูม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครู
2549 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ครู
2554 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ครูชำนาญการ
2560 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 PLC การพัฒนาการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นป.3 โดยการใช้สื่อการสอนจากภาพ