สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวรกิจ ทากี้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0903174978
อีเมล์ : vorakit7@hotmail.com
เครื่องราช : ทม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
2548 วิทยาศาสรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2545 โรงเรียนบ้านแม่ลิด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อาจารย์ 1 ระดับ 3
2545-2551 โรงเรียนบ้านทุ่ง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ อาจารย์ 1 ระดับ 5
2551- โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 log book นายวรกิจ ทากี้