สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุชัช ทัศนีย์คติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลปะศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817832974
อีเมล์ : Suchuchtassaneekati@gmail.com
ที่อยู่ :
353 ม.14 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 logbook
2 logbookครูสุชัช
3 logbookครูสุชัช2