สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิดาภา ประภาวิลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภูมิศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0871796599
อีเมล์ : abc.noi@chaiyo.com
ที่อยู่ :
151 ม.5 บ้านป่าเห็ว ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 logbook ของนางจิดาภา ประภาวิลัย สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2