สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทรายแก้ว พงศ์ศิริวาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0821868139
อีเมล์ : saikaew@hotmail.com
ที่อยู่ :
4 ม.1 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1
2
3 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟเพาเวอร์