สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0811349829
อีเมล์ : krujay.social@gmail.com
ที่อยู่ :
244/2 ม.14 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
เครื่องราช : ตม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 logbook ครูพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศ