สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0895060631
อีเมล์ : pujung_1680@hotmail.com
ที่อยู่ :
38/1 ม.3 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549-2552 โรงเรียนพินิจวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2552-2555 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ครูผู้ช่วย สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 กลุ่มสาระภาษาไทย
2555-2559 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎรนฤมิต) ครูปฏิบัติการ(ช่วยราชการ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอนทุกกลุ่มสาระ
ภาคเรียนที่ 2 ปี2559 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สื่อการสอน e-book เรื่อง กลอนสุภาพ(กลอนแปด)
2 สื่อการสอนE-book เรื่อง สุภาษิตไทย
3 เตรียมพร้อมสอบโอเน็ต
4 กิจกรรมการทดลองใช้วิธีสอนแบบPBLพัฒนาการอ่านรู้เรื่องตามแนวทางPISA
5 อบรมคุณธรรม จริยธรรม
6 log book นางสาวปราณี ศรีคำวงค์