บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นส.นภัค ไชยยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0850299338
อีเมล์ : nacarmi_dr@hotmail.com
ที่อยู่ :
323 ม.1 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล