บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นส.พัชรชญาภา พิงเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0823219456
อีเมล์ : kukkai@hotmail.com
ที่อยู่ :
50 ม.5 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล