สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817653317
อีเมล์ : taitaetoon29@gmail.com
ที่อยู่ :
206 ม.1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
เครื่องราช : ตช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ปริญญาตรี/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ สาขาประถมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22550-2552 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ครูผู้ช่วย
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Log book