สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นส.เพ็ญผกา จีนมัชยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0810314731
อีเมล์ : tantan078@gmail.com
ที่อยู่ :
57 ม.4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี/คบ. สถาบันราชภัฏเชียงใหม่/ สาขา การศึกษาพิเศษ
2556 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรึ/ บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เผยแพร่ผลงาน
2 log book การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ด้วยกิจกรรม Today Focus