สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางประนอม สุทธรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0861912531
อีเมล์ : napanudkon@hotmail.com
ที่อยู่ :
82/46 ม.9 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
2545 ปริญญาตรี การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏลำปาง
2557 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554- 2558 โรงเรียนบ้านเทอดไทย ครูผู้ช่วย , ครู
2558-2560 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1
2 Logbook ประนอม