สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุภาพร เดชอูป
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี(ครุษาสตร์)
เบอร์โทรศัพท์ : 0817242941
อีเมล์ : nong.saisupa@gmail.com
ที่อยู่ :
167/3 ม.3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่/เคมี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ครูปฏิบัติการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 logbook