สายชั้นอนุบาล 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นส.ณัฐณิชา ยะปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nutnicha_09@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
3/2 หมู่ 3 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Log book เกมการเล่นเชิงคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย