สายชั้นอนุบาล 1

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นส.ปริชญา วงค์เศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0979378890
อีเมล์ : Prichaya24@hot mail.com
ที่อยู่ :
218 หมู่ที่ 4 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
เครื่องราช : ตรีตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Log book เกมการเล่นเชิงคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย