สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกัลยกร ก่อเจดีย์
ครู คศ.2

นส.เพ็ญผกา จีนมัชยา
ครู คศ.2

นางประนอม สุทธรังษี
ครู คศ.2

นางสุภาพร เดชอูป
ครู คศ.1

นายธวัชชัย นันทชัย