สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกัลยกร ก่อเจดีย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นส.เพ็ญผกา จีนมัชยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางประนอม สุทธรังษี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุภาพร เดชอูป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายธวัชชัย นันทชัย