สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางประนอม สุทธรังษี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุณิษา สานา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอัจฉรา คำจาย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวเมธปิยา ยอดยิ่ง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางกัลยกร ก่อเจดีย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นส.เพ็ญผกา จีนมัชยา
ครู คศ.3

นางสาวสาธกา พัฒนาวิชาภรณ์
ครูอัตราจ้าง