สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกานต์รวี จันไกย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเด่นดาว กุณามา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสะเรียม นันทะวิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวประกาย แสงสรทวีศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางนฤมล สวัสดิ์พัฒนาวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายดำรง วงค์ษาปัน
ครู คศ.3

นายภานุวัฒน์ มาลัยกรอง
ครู คศ.1