สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกานต์รวี จันไกย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวประกาย แสงสรทวีศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นายประสงค์ ชุ่มอินทร์จักร
ครู คศ.3

นางสะเรียม นันทะวิจิตร
ครู คศ.2

นายศุภชัย ปัดแก้ว
ครู คศ.2

นายดำรง วงค์ษาปัน
ครู คศ.3

นางสาวเด่นดาว กุณามา
ครู คศ.1