สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกานต์รวี จันไกย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวประกาย แสงสรทวีศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายประสงค์ ชุ่มอินทร์จักร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสะเรียม นันทะวิจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายศุภชัย ปัดแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายดำรง วงค์ษาปัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเด่นดาว กุณามา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2