สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

น.ส.รุ่งนภา กุยคำ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายสมบูรณ์ ทิศหล้า
ครู คศ.2

น.ส.รัชภรณ์ สิงห์ชัย
ครู คศ.3

นางอุมาพร ธาดาสันติพงศ์
ครู คศ.2

นางสาววาสนา เหลืองอ่อน
ครู คศ.2

นายอดิศร กาวิเป็ง
ครู คศ.2