สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายสมบูรณ์ ทิศหล้า
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววาสนา เหลืองอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

น.ส.รุ่งนภา กุยคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอุมาพร ธาดาสันติพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

น.ส.รัชภรณ์ สิงห์ชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

อรชร สืบบุญเต็ม
ครูอัตราจ้าง

นายไตรภพ ทะนุพุทธคุณ
ครูผู้ช่วย