สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายสิทธิชัย แก้วคำปัน
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางตวงพร คงเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางยุพาพรรณ์ วงษ์วาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเสถียร สุดสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกาญจนา ธุรีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวทิพย์ญาพร แก้วเล็ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางพรวีนัส วัชรกาวิน
ครู คศ.3

นายอดิศร กาวิเป็ง
ครู คศ.2