สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอรพินธุ์ จินา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางพรวีนัส วัชรกาวิน
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย แก้วคำปัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางยุพาพรรณ์ วงษ์วาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางตวงพร คงเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวจริญญา แก้วแจ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5