สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอรพินธุ์ จินา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางพรวีนัส วัชรกาวิน
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย แก้วคำปัน
ครู คศ.1

นางยุพาพรรณ์ วงษ์วาน
ครู คศ.1

นางตวงพร คงเมือง
ครู คศ.2

นางสาวจริญญา แก้วแจ่ม
ครู คศ.1