สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกานดา ล้วนงาม
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสุกฤษฏิ์ รอดกรุง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นส.จุรีพร แจ้ใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายไพรัช สุทธิรักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางแพรทอง วินาภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายอุทาน ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ว่าที่ รต.หญิง ทิพวรรณ มีสอน
พนักงานราชการ