สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางแพรทอง วินาภา
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกานดา หล้าอุตม์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ว่าที่รต.หญิงวันทนีย์ ฟองฟู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอุทาน ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายวุฒิศักดิ์ โปร่งใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายสุกฤษฏิ์ รอดกรุง
ครู คศ.2

นายไพรัช สุทธิรักษา
ครู คศ.2

ว่าที่ รต.หญิง ทิพวรรณ มีสอน
พนักงานราชการ