สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกานดา ล้วนงาม
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสุกฤษฏิ์ รอดกรุง
ครู คศ.2

นส.จุรีพร แจ้ใจ
ครู คศ.2

นายไพรัช สุทธิรักษา
ครู คศ.2

นางแพรทอง วินาภา
ครู คศ.2

นายอุทาน ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.1

ว่าที่ รต.หญิง ทิพวรรณ มีสอน
พนักงานราชการ