สายชั้นอนุบาล 2

นส.ณัฐณิชา ยะปาน
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นส.ปริชญา วงค์เศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวอารียา ก่อเกื้อตระกูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางกรรณิการ์ กันชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวสายพิณ ด้วงสิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวปิยนุช ชูยก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางสาวพิชชาภรณ์ สุขใจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7