สายชั้นอนุบาล 1

นส.ณัฐณิชา ยะปาน
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

นส.ปริชญา วงค์เศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2