สายชั้นอนุบาล 2

นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางกมลเนตร อินทสระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นส.สายรุ้ง อวฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

อรชร สืบบุญเต็ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

น.ส.จิราภรณ์ ใจทนนท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

พรวดี สว่างวินิตกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5