สายชั้นอนุบาล 3

นางกมลเนตร อินทสระ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3

นส.สายรุ้ง อวฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวศศิมา สองเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวศศิ พลเดช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวแคทรียา ปริสุทธิปรีชา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวสุธาศิณี ไชยนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสาวทิพย์สุดา คนเที่ยง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/7