สายชั้นอนุบาล 2

นางธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใส
ครู คศ.3

นางกมลเนตร อินทสระ
ครู คศ.3

นส.สายรุ้ง อวฤทธิ์
ครู คศ.2

อรชร สืบบุญเต็ม
ครูอัตราจ้าง

น.ส.จิราภรณ์ ใจทนนท์
ครูอัตราจ้าง

พรวดี สว่างวินิตกุล
ครูอัตราจ้าง