สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางลภัสรดา จารุสิทธิกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนิดานุช ปันโปธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวิลาวัลย์ เพิ่มเยาว์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกันนิกา เทพทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอธิษา ชูทรัพย์เจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายเสรี ซอเฟีย
ครู คศ.1

นางณิพิชฌม์ชา บุญทากลาง
ครู คศ.3

นายศุภณัฏฐ์ ปังวา
ครูผู้ช่วย