สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอภิพล วงค์เติ๊ก
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายพคิน พงศ์ศิริวาณิชย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายเชิด กันชูลี
ครู คศ.2

นางลภัสรดา จารุสิทธิกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางเบญญามาศ วงค์สถาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นส.อรพิน ขาหอม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายเสรี ซอเฟีย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5