สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอภิพล วงค์เติ๊ก
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายพคิน พงศ์ศิริวาณิชย์
ครู คศ.2

นายเชิด กันชูลี
ครู คศ.2

นางลภัสรดา จารุสิทธิกุล
ครู คศ.2

นางเบญญามาศ วงค์สถาน
ครู คศ.2

นส.อรพิน ขาหอม
ครู คศ.2

นายเสรี ซอเฟีย
ครูผู้ช่วย