สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวการะเกตุ ชมชื่น
ครู คศ.2

นายเชิด กันชูลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางปรียาภรณ์ จันหนิ้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4