สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวรกิจ ทากี้
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางทิพา ดุงสูงเนิน
ครู คศ.3

นางสาวการะเกตุ ชมชื่น
ครู คศ.2

นางปรียาภรณ์ จันหนิ้ว
ครู คศ.1

นายกฤษฏา อุประ
ครู คศ.2

นส.ปราณี ศรีคำวงค์
ครู คศ.2

นส.ศิรินทร ขจรเกียรติสกุล
พนักงานราชการ

นางณิพิชฌม์ชา บุญทากลาง