สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสุชัช ทัศนีย์คติ
ครู คศ.3

นางทรายแก้ว พงศ์ศิริวาณิชย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางจิราภา ปลัดกองวัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุภาพร เดชอูป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2