สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางจิดาภา ประภาวิลัย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสุชัช ทัศนีย์คติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางทรายแก้ว พงศ์ศิริวาณิชย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางจิราภา ปลัดกองวัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจีรพงษ์ สนิท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายภานุวัฒน์ มาลัยกรอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3