สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายวศิน สินธุปัน
ครู คศ.2

นางวราภรณ์ ฝั้นต๊ะ
ครู คศ.2

นายสงบ พุทธพฤกษ์
ครู คศ.3