สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายสงบ พุทธพฤกษ์
ครู คศ.3