บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

นส.นภัค ไชยยา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นส.พัชรชญาภา พิงเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ