นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายศักดิ์ชัย ทิวงค์ษา

นางสาวนภสร คุณหวส์

นางสาวมัชฌิมาพร ฐิตินิรันดร์

นางสาวจุฑามาศ นามจักร

นางสาวพัชราพร เบิกบาล

นางสาวจันศรีทอง ขวัญจิตต์วิจิตร

นางสาวเดือนนภา นาทรายขจี

นางสาวชฏาพร เฟื่องสุขสะอาด

นางสาวดาวประกาย วงศ์คำ

นายสกลรัฐ ชโยดม

นางสาวกัญญ์วราพร อุตตระ

นางสาวนนิชา ทาวิลูน

นางสาวประวีณา สุขเส้า

นางสาวรินทร์ทิพย์ อาปามัง

นางสาววรรณฤดี ธารสุขถวิล