คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ดี กิจวิทยาวรกุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ ลั่นทมทอง
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี คงคารื่นฤดี
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีพร พงศากมล
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการกรรมการผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีรัตน์ ก่อเกื้อตระกูล
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุปถัมภ์ สังฆกิจ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ปังวา
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ มาแก้ว
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ ชัยชาติตระกูล
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิมิต มือผอ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายหมอเกร่ รุ่งแจ้งสกุลไพร
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย ชโลธรล้ำเลิศ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน