ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : น.ส.รัชภรณ์ สิงห์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0899505721
อีเมล์ : Porranim@gmail.com
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2561,12:56  อ่าน 68 ครั้ง
ชื่อผลงาน : PLC การพัฒนาการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นป.3 โดยการใช้สื่อการสอนจากภาพ
รายละเอียดผลงาน

ครั้งที่ 1/...2560......
วัน...7...เดือน..กรกฏาคม........พ.ศ....2560...
เริ่มประชุมเวลา...10.30...............น.
สภาพ หรือ กลุ่มปัญหา  ปัญหาด้านการเขียน สะกดคำ
งาน/กิจกรรม การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา
1. สมาชิกกลุ่ม PLC   สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งในกลุ่ม ลายมือชื่อ
1 นางสาวรุ่งนภา    กุยคำ ประธาน  
2 นายสมบูรณ์       ทิศหล้า สมาชิก  
3 นางวาสนา         เหลืองอ่อน สมาชิก  
4 นางอุมาพร        ธาดาสันติพงศ์ สมาชิก  
5 นายอดิศร          กาวิเป็ง สมาชิก  
5 นางสาวรัชภรณ์   สิงห์ชัย สมาชิก เลขานุการ  
2. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอปัญหา
2.1 ปัญหานักเรียนจำพยัญชนะ สระไม่ได้
2.2 ปัญหานักเรียนตีโจทย์ปัญหาเลขไม่ได้
2.3 ปัญหานักเรียนขาดความรู้ ความจำ การนำไปใช้
2.4 ปัญหานักเรียนไม่รู้จักฐานเสียงของพยัญชนะ
2.5 ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ได้
2.6 ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้
3. สมาชิกเลือกปัญหา ที่จะนำมาแก้ไขร่วมกัน จำนวน 1 ปัญหา
             ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำ เขียนคำไม่ได้
4. สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
4.1 ครูขาดเทคนิคการสอนเขียนสะกดคำ
4.2 ครูขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.3 ครูขาดความเชี่ยวชาญในการสอนเขียนสะกดคำ
4.4 นักเรียนขาดแรงจูงใจ
4.5 ครูขาดเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.6 ครูไม่มีสื่อ/นวัตกรรมที่หลากหลาย
เลิกประชุมเวลา........11.45.......น.
เจ้าของ Log book
 
(นางสาวรัชภรณ์   สิงห์ชัย)
ครูโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ
รับรองถูกต้อง
 
(นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯ
บันทึกเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/ 2560
 
                 จากการประชุม  PLC ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คณะครูในสายชั้นได้พบปัญหาที่ที่เกิด
กับนักเรียน ดังนี้   1. ปัญหานักเรียนจำพยัญชนะ สระไม่ได้
                       2. ปัญหานักเรียนตีโจทย์ปัญหาเลขไม่ได้
                       3. ปัญหานักเรียนขาดความรู้ ความจำ การนำไปใช้
                       4. ปัญหานักเรียนไม่รู้จักฐานเสียงของพยัญชนะ
                       5. ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ได้
                       6. ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้
                   
โดย ครูสมบูรณ์ ได้เสนอว่า ปัญหาที่พบในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่จะมีปัญหา
การเขียนสะกดคำ ซึ่งคณะครูที่เหลือเห็นชอบตรงกันกับปัญหานี้ ที่นักเรียนต้องได้รับการแก้ไขและ
พัฒนา
                  ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้เพื่อนครูในสายชั้นไปศึกษาแนวทางจากงานวิจัย นักการศึกษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเขียนสะกดคำ สื่อ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อจะได้
นำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2561,12:56   อ่าน 68 ครั้ง